Algemene Voorwaarden 2018-05-11T14:06:36+00:00

1. Inschrijven:
Inschrijven voor lessen keyboard, digitale piano of music production kan schriftelijk, via de website of met een inschrijfformulier. Vul het formulier volledig in en voorzie het van een handtekening. Door inschrijving verklaar je akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van GrooveZone en komt de cursusovereenkomst tot stand.
Kinderen en jongeren t/m 17 jaar dienen door de ouders of verzorgers ingeschreven te worden.

Je ontvangt binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier of de inschrijving via de website een ontvangstbevestiging.

2. Proeflessen:
Het is mogelijk om proeflessen te volgen. Deze verplichten je tot niets. Een proefles bij GrooveZone duurt 30 minuten en kost € 20,- maar is gratis als je daarna besluit om les te nemen. Je kunt één proefles per instrument/cursus volgen.

3. Uitschrijven instrumentale lessen:
Het leren bespelen van een instrument is in principe een meerjarig traject. Een maand voor het einde van elk schooljaar wordt via een e-mail gevraagd of je in het nieuwe schooljaar door wilt gaan met de lessen. Is dat niet het geval, dan kun je je uitschrijven.
Als je je wilt uitschrijven tijdens de cursus is er een opzegtermijn van 1 maand vanaf het moment van opzegging. De opzegging dient schriftelijk (GrooveZone, t.a.v. Gerard de Laat, Aa of Weerijs 94 5032 BE Tilburg of via email (info@groovezone.nl) te gebeuren.

4. Het (niet) doorgaan of missen van lessen/cursussen:
Als de docent ziek of verhinderd is, word je op de hoogte gebracht via sms, telefoon of per email. Om je adequaat te kunnen informeren verzoek ik je om actuele 06-nummer(s) en e-mailadres(sen) door te geven via info@groovezone.nl
Er wordt alles aan gedaan om de les(sen) op een ander moment in te halen. In sommige gevallen lukt dit niet en komt de les toch te vervallen. Je ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht. Mocht de docent meer dan 2 weken ziek zijn en de lessen kunnen hierdoor niet ingehaald worden dan worden de gemiste lessen in mindering gebracht op de factuur.

5. Afmelden:
Wanneer je niet in de gelegenheid bent om de les te volgen, wil ik je vragen om minimaal 24 uur voor de aanvang van de les je af te melden via info@groovezone.nl of telefonisch 06-22402622. Een schooljaar heeft 39 weken/39 lessen. Je mag per schooljaar 2 lessen missen. Ik ga mijn best doen om deze lessen op een andere tijd in te halen. Meer dan 2 gemiste lessen worden niet ingehaald of gerestitueerd.

6. Lesgelden en wijze van betaling:
GrooveZone rekent € 20,- per les. Bij leerlingen die 21 jaar zijn of ouder wordt 6% BTW in rekening gebracht. Een les duurt een half uur. Het verschuldigde lesgeld zal gefactureerd worden. Gedurende het schooljaar worden er 5 facturen gestuurd.
Als er extra materiaalkosten te verwachten zijn, wordt dat vooraf aangegeven. Voorgeschreven studieboeken, instrumenten, software en bladmuziek komen voor eigen rekening.

7. Bij het aangaan van de les-/cursusovereenkomst ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale verschuldigde cursusbedrag, behoudens de restitutie van cursusgeld zoals beschreven in artikel 4. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting is GrooveZone genoodzaakt de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien kan de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen dan voor rekening van de betalingsplichtige.

8. Privacy persoonsgegevens:

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat GrooveZone gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer uitsluitend gebruikt voor de verwerking van je inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen wij je gegevens gebruiken om je te informeren over nieuwe cursussen, voorstellingen en/of activiteiten. GrooveZone verstrekt geen gegevens aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

9. Publicatie beeld/geluidsmateriaal:
Het is mogelijk dat tijdens cursussen en activiteiten bij of van GrooveZone foto’s, beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Dit materiaal kan gebruikt worden voor publicitaire doeleinden zoals brochures, websites en flyers. Als je hier bezwaar tegen hebt, dan kun je dat voorafgaand aan de cursus of activiteit waaraan je deelneemt kenbaar maken aan GrooveZone, info@groovezone.nl

10. Communicatie:
GrooveZone stuurt informatie en facturen zoveel mogelijk via de mail. Om je adequaat te kunnen informeren verzoeken wij je om actuele e-mailadres(sen) door te geven via info@groovezone.nl

11. Ontbinding cursusovereenkomst door GrooveZone:
In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld agressief gedrag, verstoring van de les, hinderlijk gedrag naar medecursisten) kan GrooveZone de cursusovereenkomst eenzijdig opzeggen. Dit geldt voor zowel de lessen/cursussen als voor voor eenmalige activiteiten.

12. Aansprakelijkheid:
GrooveZone is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van jouw eigendommen ontstaan tijdens lessen en/of activiteiten bij of van GrooveZone.

Tussentijdse wijzigingen in deze algemene informatie en inschrijfvoorwaarden voorbehouden.